ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NỀN TẢNG XÁC THỰC GIẤY TỜ

Bằng việc nhấn đồng ý với Điều khoản sử dụng Nền tảng xác thực giấy tờ trên Ứng dụng GPAY (“Điều khoản sử dụng”) do Công ty Cổ phần Thanh toán G (“GPAY”) cung cấp, Khách hàng tại đây xác nhận đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này, như được công bố tại từng thời điểm trên Ứng dụng GPAY, website của GPAY và/hoặc tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng, nền tảng liên quan đến việc cung ứng Nền tảng xác thực giấy tờ của GPAY. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Nền tảng xác thực giấy tờ sau thời điểm đó sẽ được xem là việc Khách hàng đồng ý đối với các thay đổi đối với Điều khoản sử dụng mới được cập nhật.

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

Trong Điều khoản sử dụng này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa dưới đây:

1.1. “Ứng dụng GPAY” là ứng dụng do GPAY sở hữu và vận hành, dành cho Khách hàng trên thiết bị di động, cho phép Khách hàng sử dụng Nền tảng xác thực giấy tờ do GPAY cung cấp hợp tác với bên thứ ba cung cấp.

1.2. “Nền tảng xác thực giấy tờ” hoặc “Nền tảng” là Nền tảng xác thực thật giả Giấy tờ và/hoặc xác thực khuôn mặt với hình ảnh trên Giấy tờ do GPAY hợp tác với các Bên thứ ba để cung cấp cho Khách hàng.

1.3. “Giấy tờ” trong phạm vi Nền tảng là Căn cước công dân có gắn chíp.

1.4. “Khách hàng” là người sử dụng Nền tảng xác thực giấy tờ trên Ứng dụng GPAY.

1.5. “Chủ thể giấy tờ” là cá nhân được Giấy tờ phản ánh.

1.6. “Luật áp dụng” có nghĩa là tất cả các luật hiện hành, quy chế, sắc lệnh, quy định, chính sách được quy định, pháp lệnh, nghị định, bộ quy tắc ngành, giấy phép theo quy định, giấy phép hành nghề theo quy định, có hiệu lực vào từng thời điểm trong thời hạn của các Điều khoản sử dụng này theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 2. PHẠM VI CUNG CẤP NỀN TẢNG

2.1. GPAY cung cấp cho Khách hàng Nền tảng để Khách hàng xác thực tính thật giả của Giấy tờ trên Ứng dụng GPAY theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Điều khoản sử dụng này.

2.2. Kết quả sử dụng Nền tảng: 

Kết quả khi Khách hàng sử dụng Nền tảng sẽ chỉ xác định Giấy tờ thật hay giả, khuôn mặt có khớp với hình ảnh trên Giấy tờ. Ngoài ra, GPAY sẽ không cung cấp bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến Giấy tờ và/hoặc Chủ thể giấy tờ cho Khách hàng.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NỀN TẢNG

Để sử dụng Nền tảng, Khách hàng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, nghĩa vụ sau:

3.1. Đồng ý với tất cả các quy định tại Điều khoản sử dụng này cũng như tất cả các chính sách, điều khoản, điều kiện khác do GPAY đưa ra, thông báo và thay đổi trên Ứng dụng GPAY tại từng thời điểm;

3.2. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin đã kê khai, cung cấp cho GPAY, cũng như các thông tin Khách hàng cung cấp trong quá trình sử dụng Nền tảng. Nếu có bất cứ thay đổi nào so với các thông tin đã kê khai hoặc cung cấp, Khách hàng phải kịp thời cập nhật cho GPAY;

3.3. Khách hàng đảm bảo đã nhận được sự đồng ý của Chủ thể giấy tờ (trong trường hợp Chủ thể giấy tờ không phải Khách hàng) cho phép: (i)  Khách hàng được sử dụng Nền tảng để xác thực thật giả Giấy tờ trước khi sử dụng Nền tảng của GPAY, và (ii) Cho phép GPAY được truyền tải dữ liệu liên quan đến Giấy tờ cho bên thứ ba mà GPAY hợp tác để Khách hàng có thể sử dụng Nền tảng theo quy định tại Điều khoản sử dụng này. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp cho GPAY căn cứ, bằng chứng thể hiện việc Chủ thể giấy tờ đã đồng ý cho phép Khách hàng thực hiện các nội dung nên tại Khoản này tại bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của GPAY. Khách hàng cam kết chịu mọi trách nhiệm liên quan đến vấn đề này và GPAY được miễn mọi trách nhiệm liên quan. Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào của Chủ thể giấy tờ và/hoặc cơ quan nhà nước và/hoặc bên thứ ba liên quan đến việc Khách hàng sử dụng Nền tảng để xác thực thật giả Giấy tờ, Khách hàng phải bằng chi phí của mình giải quyết với Chủ thể giấy tờ và/hoặc cơ quan nhà nước và/hoặc bên thứ ba.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA GPAY 

4.1. Quyền của GPAY

4.1.1. Được tự mình xác minh, đánh giá mức độ tin cậy và phân loại Khách hàng dựa trên các thông tin Khách hàng đã cung cấp.

4.1.2. Được trì hoãn thực hiện yêu cầu sử dụng Nền tảng của Khách hàng khi GPAY nhận thấy việc trì hoãn là cần thiết để xác minh thông tin và tránh các vi phạm pháp luật cũng như thiệt hại phát sinh cho GPAY. 

4.1.3. Được từ chối cung cấp Nền tảng cho Khách hàng trong các trường hợp sau: 

a. Khách hàng không thực hiện đúng và/hoặc thực hiện không đầy đủ quy định sử dụng Nền tảng; 

b. Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c. Khi có yêu cầu của Chủ thể giấy tờ;

d. GPAY phát hiện việc sử dụng Nền tảng của Khách hàng vi phạm bất cứ quy định nào tại Điều khoản sử dụng này và/hoặc các Chính sách/điều khoản khác trên Ứng dụng GPAY hoặc nhằm mục đích vi phạm pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn là các vi phạm liên quan tới gian lận, lừa đảo.

4.1.4. Gửi các thông tin quảng cáo liên quan tới sản phẩm, dịch vụ, hoạt động của GPAY và các đối tác của GPAY thông qua các phương thức liên lạc mà Khách hàng đã đăng ký hoặc các phương thức liên lạc khác do GPAY quyết định.

4.1.5. Không chịu trách nhiệm về thiệt hại của Khách hàng, các khiếu nại, khởi kiện Khách hàng từ bên khác nếu không xuất phát từ lỗi trực tiếp của GPAY.

4.1.6. Không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác, tính hợp lý và tính kịp thời đối với các thông tin Khách hàng cung cấp cho GPAY hoặc thông tin mà Khách hàng cung cấp để sử dụng Nền tảng trên Ứng dụng GPAY theo quy định tại Điều khoản sử dụng này và các Chính sách/điều khoản khác trên Ứng dụng GPAY.

4.1.7. Các quyền khác theo quy định của Điều khoản sử dụng này và Luật áp dụng.

4.2. Trách nhiệm của GPAY

4.2.1. Thực hiện đúng và đầy đủ Nền tảng và đảm bảo các quyền lợi của Khách hàng theo Điều khoản sử dụng này.

4.2.2. Hướng dẫn Khách hàng sử dụng Nền tảng thông qua các kênh tiếp nhận của GPAY.

4.2.3. Các trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản sử dụng này và Luật áp dụng.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG 

5.1. Quyền của Khách hàng

5.1.1. Được sử dụng Nền tảng theo quy định tại Điều khoản sử dụng này.

5.1.2. Thông qua các phương thức liên lạc do GPAY quy định, Khách hàng được quyền yêu cầu GPAY giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ, thông báo, quảng bá dịch vụ khác của GPAY và/hoặc các đối tác của GPAY, thông báo các sản phẩm, dịch vụ mới, chương trình khuyến mại.

5.1.3. Các quyền khác theo quy định của Điều khoản sử dụng này và Luật áp dụng.

5.2. Trách nhiệm của Khách hàng

5.2.1. Tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động sử dụng Nền tảng mà Khách hàng thực hiện, kể cả trong trường hợp việc sử dụng đó được thực hiện do nhầm lẫn, sai sót của Khách hàng.

5.2.2. Tuân thủ và đảm bảo không vi phạm bất cứ quy định nào tại Điều khoản sử dụng này và các Chính sách/điều khoản khác trên Ứng dụng GPAY.

5.2.3. Có trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết ở mức độ cao nhất nhằm phòng chống việc sử dụng trái phép Nền tảng và cam kết không viết, tiết lộ dù vô tình hay cố ý thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập Ứng dụng GPAY cho bất kỳ ai tại bất kỳ nơi nào và vào bất kỳ thời điểm nào. Khách hàng phải quản lý, bảo mật thiết bị, tài khoản, mật khẩu tài khoản, các thông tin liên quan đến tài khoản, thiết bị của mình và có nghĩa vụ đổi mật khẩu của tài khoản đăng nhập Ứng dụng GPAY ngay sau khi được cung cấp. 

5.2.4. Khi thấy nghi ngờ có người biết mật khẩu của Tài khoản đăng nhập Ứng dụng GPAY hoặc nghi ngờ việc truy cập trái phép Nền tảng, Khách hàng phải thông báo bằng hình thức nhanh nhất cho GPAY theo các hình thức mà GPAY đã thông báo. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các yêu cầu sử dụng Nền tảng đã xảy ra trước khi GPAY nhận được thông báo đó. 

5.2.5. Hợp tác và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết theo yêu cầu của GPAY và Luật áp dụng.

5.2.6. Tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng các Nền tảng theo thỏa thuận đã thiết lập với Chủ thể giấy tờ, GPAY không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh giữa Khách hàng và Chủ thể giấy tờ và bất kỳ bên thứ ba nào khác.

5.2.7. Trong trường hợp xảy ra sự cố, tổn thất, mất mát nào cho GPAY do lỗi của Khách hàng, Khách hàng có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại (nếu có) cho GPAY và/hoặc bên thứ ba có liên quan và chịu các trách nhiệm khác theo quy định pháp luật. Trong trường hợp này, GPAY có quyền áp dụng các biện pháp theo quy định tại Điều khoản sử dụng này.

5.2.8. Không được chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều khoản sử dụng này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi được sự đồng ý của GPAY. Không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác sử dụng Nền tảng. Không được sử dụng Nền tảng và/hoặc Ứng dụng GPAY để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

5.2.9. Các trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản sử dụng này và Luật áp dụng. 

ĐIỀU 6. PHÍ NỀN TẢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

6.1. Phí Nền tảng

Phí Nền tảng mà Khách hàng phải thanh toán cho GPAY khi sử dụng Nền tảng trên Ứng dụng GPAY sẽ theo từng chính sách phí mà GPAY quy định trên Ứng dụng GPAY tại từng thời điểm.

GPAY có quyền thay đổi mức Phí Nền tảng theo chính sách của GPAY tại từng thời điểm.

6.2. Thanh toán Phí Nền tảng

Khách hàng sẽ thanh toán Phí Nền tảng cho GPAY theo các phương thức mà GPAY quy định.

ĐIỀU 7. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

7.1. Nghiêm cấm Khách hàng thực hiện các hành vi sau đây trong quá trình sử dụng Nền tảng:

a. Vi phạm các Điều khoản và điều kiện được quy định tại Điều khoản sử dụng này và/hoặc bất kỳ chính sách nào khác mà Khách hàng đã đồng ý tuân thủ với GPAY. Việc đồng ý  tuân thủ của Khách hàng thể hiện bằng văn bản hoặc bằng hành vi thực tế là việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Nền tảng của GPAY sau khi Chính sách đã được GPAY thông báo đến Khách hàng hoặc đăng tải trên website và Ứng dụng GPAY;

b. Nghiêm cấm việc sử dụng Nền tảng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật;

c. Nghiêm cấm việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản sử dụng Nền tảng hoặc mua, bán thông tin tài khoản để sử dụng Nền tảng;

d. Thực hiện hành vi gây ảnh hưởng đến an toàn Hệ thống phần mềm của GPAY và quyền lợi của Khách hàng khác, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau:

     i. Phát tán hoặc có bất kỳ hành vi nào hỗ trợ bất kỳ virus, worms, trojans, bots hay các chương trình lập trình máy tính khác có thể gây hại bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào của Hệ thống phần mềm của GPAY;

     ii. Sử dụng bất kỳ biện pháp kỹ thuật để khai thác dữ liệu hoặc theo bất kỳ cách thức nào khác sao chép hoặc phá cấu trúc hình thức hoặc tính năng của trang website, Ứng dụng GPAY. 

e. Sử dụng Nền tảng để cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường và bồi hoàn.

7.2. Xử lý trong trường hợp Khách hàng vi phạm các hành vi bị cấm

Trường hợp GPAY phát hiện rằng Khách hàng đã thực hiện một hoặc nhiều hành bị cấm quy định tại Khoản 7.1 Điều này hoặc GPAY đánh giá rằng việc tiếp tục cung cấp Nền tảng cho Khách hàng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của GPAY và bất cứ bên thứ ba nào, GPAY có quyền thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của GPAY và bất cứ bên thứ ba nào khác có liên quan, bao gồm:

a. Ngừng/tạm ngừng/từ chối cung cấp một phần hoặc toàn bộ Nền tảng;

b. Có quyền đơn phương chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo trước các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết với Khách hàng;

c. Các biện pháp xử lý khác mà GPAY thấy là cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của GPAY, cũng như của Khách hàng khác trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật áp dụng.

ĐIỀU 8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM 

Khách hàng đồng ý và thừa nhận rằng:

8.1. Trong trường hợp xảy ra sự kiện Bất khả kháng hoặc khi Khách hàng vi phạm các quy định của Điều khoản sử dụng này và/hoặc quy định của Luật áp dụng, GPAY sẽ được miễn trừ trách nhiệm đối với mọi tổn thất, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới quyền lợi của Khách hàng trong quá trình sử dụng Nền tảng.

8.2. Trong quá trình sử dụng Nền tảng, bất kỳ thỏa thuận nào giữa Khách hàng với bất cứ bên thứ ba nào sẽ không có ràng buộc về mặt pháp lý đối với GPAY. GPAY cũng không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của các thỏa thuận giữa Khách hàng với bất cứ bên thứ ba nào.

8.3. Nếu bất kỳ nghĩa vụ nào của GPAY theo Điều khoản sử dụng này vi phạm bất kỳ Luật áp dụng và bản án có hiệu lực của Tòa án hoặc bất cứ quyết định nào khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, GPAY được miễn trừ trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đó. 

8.4. Liên quan đến việc cung cấp Nền tảng, mọi tổn thất, thiệt hại mà GPAY phải bồi thường cho Khách hàng và/hoặc bất cứ bên thứ ba nào theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền sẽ không vượt quá số tiền Phí Nền tảng mà GPAY đã nhận được từ Khách hàng.

8.5. Khách hàng sẽ giữ cho GPAY được miễn mọi trách nhiệm khỏi mọi tranh chấp, thiệt hại, tổn thất liên quan đến việc sử dụng Nền tảng mà không phải do lỗi của GPAY gây ra. 

8.6. Các trang web của GPAY hoặc Ứng dụng GPAY có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. GPAY không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của Khách hàng cho các bên thứ ba đó. Nếu Khách hàng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và GPAY không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

ĐIỀU 9. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

9.1. Bằng Điều khoản sử dụng này, Khách hàng công nhận rằng Quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, website, phần mềm, mã nguồn liên quan, ứng dụng, hình ảnh, video, tài liệu, đồ họa, âm nhạc, âm thanh và các tài sản trí tuệ khác liên quan đến Nền tảng và/hoặc Ứng dụng GPAY đến GPAY đều thuộc quyền sở hữu của GPAY, không phụ thuộc vào việc các Quyền sở hữu trí tuệ đó đã được đăng ký hay chưa.

9.2. Điều khoản sử dụng này không cấu thành một thỏa thuận bán và không trao cho Khách hàng bất kỳ quyền sở hữu nào thuộc hoặc liên quan đến Nền tảng, Phần mềm và/hoặc Ứng dụng GPAY, các quyền sở hữu trí tuệ do GPAY và/hoặc các bên cấp phép của GPAY sở hữu.

9.3. Khánh hàng đã đọc, hiểu, đồng ý và cam kết rằng:

a. Tôn trọng Quyền sở hữu trí tuệ của GPAY và các sản phẩm, dịch vụ của GPAY, không tự ý sử dụng, thay đổi tên gọi, hình ảnh và các thành phần liên quan đến Quyền sở hữu trí tuệ của GPAY tại bất kỳ đâu;

b. Khánh hàng không và sẽ không được quyền sử dụng, chiếm đoạt, mạo danh, phân phối, sửa chữa, cắt xén, sao chép, tạo các tác phẩm phái sinh hoặc thực hiện sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào khác đối với Quyền sở hữu trí tuệ của GPAY mà không được sự đồng ý bằng văn bản của GPAY;

c. Khánh hàng sẽ không thực hiện hoặc trợ giúp cho bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện các hành vi xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ của GPAY;

d. Hợp tác và cung cấp thông tin theo yêu cầu của GPAY trong quá trình điều tra các trường hợp nghi ngờ phạm pháp, lừa đảo hoặc xâm phạm các Quyền sở hữu trí tuệ của GPAY.

ĐIỀU 10. THU THẬP VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN 

10.1. Thu thập và sử dụng thông tin: Theo quy định tại Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân Khách hàng trên Ứng dụng GPAY.

10.2. GPAY sẽ không thu thập, lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào khi Khách hàng sử dụng Nền tảng hoặc truyền tải qua Nền tảng (ngoại trừ thông tin của Khách hàng khi đăng ký sử dụng Nền tảng), bao gồm các thông tin liên quan đến Giấy tờ, Chủ thể giấy tờ.

10.3. Bảo mật thông tin

a. GPAY cam kết bảo mật thông tin, không cung cấp hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên nào các thông tin liên quan đến Khách hàng khi không có sự đồng ý của Khách hàng, ngoại trừ các trường hợp quy định tại Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân Khách hàng trên Ứng dụng GPAY hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

b. GPAY lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng tại các máy chủ hệ thống, hệ thống lưu trữ đám mây được đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn của GPAY.

ĐIỀU 11. BẤT KHẢ KHÁNG

11.1. Sự Kiện Bất Khả Kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được, mà các bên mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn nhưng không thể khắc phục được và các sự kiện khác nằm ngoài tầm kiểm soát của GPAY. Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, bên bị ảnh hưởng sẽ phải nhanh chóng thông báo cho bên kia về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự Kiện Bất Khả Kháng, và sẽ, trong thời gian 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, chuyển trực tiếp bằng thư bảo đảm cho bên kia các bằng chứng về việc xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng và khoảng thời gian xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng đó, đồng thời đề xuất phương án giải quyết/khắc phục Sự Kiện Bất Khả Kháng. GPAY và Khách hàng cam kết sẽ thực hiện mọi nỗ lực trong khả năng của mình cho phép để giải quyết hoặc giảm thiểu ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng đó. 

11.2. Các trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, hệ thống điện bị trục trặc, gặp sự cố, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do gì nằm ngoài khả năng kiểm soát của GPAY mà không phải phát sinh do lỗi của GPAY cũng được xem là một Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Điều này. 

11.3. Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, bên chịu ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng được miễn mọi trách nhiệm liên quan.

ĐIỀU 12. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

12.1. Điều khoản sử dụng này chịu sự điều chỉnh của Luật áp dụng.

12.2. Mọi tranh chấp liên quan đến Điều khoản sử dụng sẽ được thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp không thống nhất giải quyết, thì vụ việc sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của Luật áp dụng. 

ĐIỀU 13. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

13.1. Thông báo

a. Việc thông báo thực hiện theo một trong các phương thức sau: (i) trên Ứng dụng GPAY hoặc website của GPAY (ii) các phương tiện truyền thông đại chúng ; (iii) niêm yết công khai tại địa chỉ giao dịch của GPAY; (iv) gửi thông tin cho Khách hàng thông qua đường bưu điện, email, fax, tin nhắn, điện thoại đã đăng ký; (v) Các phương thức khác đã được Khách hàng đồng ý;

b. Thông báo được xem như Khách hàng đã nhận: (i) Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày gửi đi (theo dấu bưu điện đi), nếu gửi bằng thư; hoặc (ii) Vào ngày gửi đi nếu gửi bằng fax, tin nhắn tự động, email, điện thoại trực tiếp, thông báo trên Ứng dụng GPAY hoặc website của GPAY; hoặc (iii) Kể từ ngày đã nhận hoặc ngày hiệu lực của thông báo (nếu ngày hiệu lực của thông báo sau ngày Khách hàng nhận).

13.2. Trường hợp tranh chấp giữa Khách hàng và bên thứ ba, GPAY chỉ đóng vai trò hỗ trợ, cung cấp thông tin cần thiết cho Khách hàng trong phạm vi khả năng của GPAY để Khách hàng và bên thứ ba cùng giải quyết. Khách hàng và bên thứ ba phải trực tiếp giải quyết mọi tranh chấp liên quan giữa Khách hàng và bên thứ ba.

13.3. Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng được tuyên là vô hiệu hoặc không thể thi hành thì các điều khoản còn lại của Điều khoản sử dụng vẫn giữ nguyên hiệu lực. Trường hợp có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng và các chính sách khác của GPAY thì quy định nào được ban hành sau sẽ được ưu tiên áp dụng.

13.4. Khiếu nại

Khách hàng có quyền khiếu nại GPAY về chất lượng Nền tảng hoặc các nội dung khác theo quy định tại Điều khoản sử dụng này. GPAY có trách nhiệm giải quyết khiếu nại của Khách hàng theo quy định của GPAY và tuân thủ quy định của Luật áp dụng.

13.5. Các kênh tiếp nhận thông tin của GPAY:

  • Hotline: 1900638364
  • Email: [email protected]
  • Trụ sở của GPAY: Tầng 9, Tòa nhà Gold Tower, Số 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

13.6. Tại từng thời điểm, tuỳ theo yêu cầu của hoạt động, GPAY có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều khoản sử dụng này và thực hiện cập nhập Điều khoản sử dụng này mới trên Ứng dụng GPAY.

Tải app miễn phí ngay : https://g-pay.vn/install

Văn phòng giao dịch: Tầng 9, Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

0 điểm (0 bình chọn)