ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ GPAY

Bằng việc tải, cài đặt và sử dụng Ứng dụng GPAY do Công ty Cổ phần Thanh toán G (“GPAY”) cung cấp, Khách hàng tại đây xác nhận đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng dịch vụ Ví điện tử Gpay (“Điều khoản sử dụng”) và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này, như được công bố tại từng thời điểm trên website của GPAY và/hoặc tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng dịch vụ của GPAY. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Ứng dụng GPAY sau thời điểm đó sẽ được xem là việc Khách hàng đồng ý đối với các thay đổi đối với Điều khoản sử dụng mới được cập nhật.

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

Trong Điều khoản sử dụng này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa dưới đây:

1.1. “Ứng dụng GPAY” là ứng dụng do GPAY sở hữu và vận hành, dành cho Khách hàng trên thiết bị di động để sử dụng Dịch vụ VĐT GPAY và các dịch vụ khác do GPAY và/hoặc đối tác của GPAY cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ nạp tiền, rút tiền, thanh toán từ VĐT GPAY của Khách hàng, đặt hàng hóa và dịch vụ, tra cứu thông tin hóa đơn.

1.2. “VĐT GPAY” là Ví điện tử GPAY.

1.3. “Dịch vụ VĐT GPAY” là dịch vụ mà GPAY sẽ cung cấp cho Khách hàng một tài khoản điện tử định danh do GPAY tạo lập trên Hệ thống VĐT, cho phép lưu giữ một giá trị tiền tệ được đảm bảo bằng giá trị tiền gửi tương đương với số tiền được chuyển từ tài khoản thanh toán Khách hàng tại ngân hàng vào tài khoản đảm bảo thanh toán của GPAY theo tỷ lệ 1:1 trước khi Khách hàng sử dụng giá trị tiền tệ trên tài khoản điện tử.

1.4. “Khách hàng” là cá nhân hoặc tổ chức đăng ký sử dụng Dịch vụ VĐT GPAY do GPAY cung cấp.

1.5. “Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán (ĐVCNTT)” có nghĩa là tổ chức hoặc cá nhân cung ứng hàng hóa, dịch vụ chấp nhận để Khách hàng thanh toán bằng hình thức VĐT GPAY.

1.6. “Hệ thống VĐT” là hệ thống vận hành dịch vụ Ví điện tử GPAY và hệ thống ứng dụng dành cho Khách hàng.

1.7. “Tài khoản VĐT GPAY” là tài khoản mà Khách hàng đã đăng ký để sử dụng Dịch vụ VĐT GPAY trên Ứng dụng GPAY.

1.8. “Nạp tiền” là dịch vụ GPAY cho phép Khách hàng có thể nạp tiền từ tài khoản thanh toán liên kết với VĐT GPAY của Khách hàng.

1.9. “Rút tiền” là dịch vụ cho phép Khách hàng có thể rút tiền ra khỏi Tài khoản VĐT GPAY về tài khoản thanh toán có liên kết với VĐT GPAY của Khách kàng.

1.10. “Chuyển tiền” là một dịch vụ cho phép Khách hàng có thể chuyển tiền từ VĐT GPAY của mình tới một hoặc nhiều VĐT GPAY khác cùng trong Hệ thống VĐT GPAY.

1.11. “Thanh toán” là một loại dịch vụ GPAY cung cấp cho Khách hàng, cho phép Khách hàng sử dụng Tài khoản VĐT GPAY để thanh toán hàng hóa, dịch vụ hợp pháp của ĐVCNTT.

1.12. “Bồi hoàn” là yêu cầu phát sinh đối với giao dịch sử dụng phương thức thanh toán VĐT GPAY dẫn đến việc xử lý theo các quy định về bồi hoàn.

1.13. “Luật áp dụng “ có nghĩa là tất cả các luật hiện hành, quy chế, sắc lệnh, quy định, chính sách được quy định, pháp lệnh, nghị định, bộ quy tắc ngành, giấy phép theo quy định, giấy phép hành nghề theo quy định, có hiệu lực vào từng thời điểm trong thời hạn của các Điều khoản sử dụng này theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 2. MỞ, KHÓA/PHONG TỎA, ĐÓNG TÀI KHOẢN VĐT GPAY

2.1. MỞ TÀI KHOẢN VĐT GPAY

2.1.1. Điều kiện mở và sử dụng Tài khoản VĐT GPAY

Để được mở và sử dụng Tài Khoản VĐT GPAY, Khách hàng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, nghĩa vụ sau:

a. Đáp ứng đủ điều kiện mở tài khoản thanh toán tại các ngân hàng theo quy định của pháp luật;

b. Đồng ý với tất cả các quy định tại Điều khoản sử dụng này cũng như tất cả các chính sách, điều khoản, điều kiện khác do GPAY đưa ra, thông báo và thay đổi trên website và Ứng dụng GPAY tại từng thời điểm;

c. Kê khai, cung cấp, cập nhật cho GPAY kịp thời, đầy đủ, chính xác và đúng sự thật các thông tin, tài liệu theo quy định của GPAY vào từng thời điểm;

d. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin đã kê khai, cung cấp cho GPAY trong quá trình mở và sử dụng Tài khoản VĐT GPAY. Nếu có bất cứ thay đổi nào so với các thông tin đã kê khai hoặc cung cấp cho GPAY, Khách hàng phải kịp thời cập nhật cho GPAY.

2.1.2. Quy trình mở Tài khoản VĐT GPAY 

a. Để sử dụng VĐT GPAY, Khách hàng đăng ký mở Tài khoản VĐT GPAY bằng cách tải Ứng dụng GPAY từ các kho ứng dụng AppStore (dành cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS) hoặc Google Play (dành cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android). Sau khi tải Ứng dụng GPAY, Khách hàng chọn mục Đăng ký tài khoản và điền thông tin, thực hiện các bước theo hướng dẫn của GPAY. Sau khi hoàn thành việc đăng ký, GPAY sẽ tạo Tài khoản VĐT với trạng thái là chưa xác thực. Để sử dụng đầy đủ Dịch vụ VĐT GPAY, Tài khoản VĐT của Khách hàng cần phải được xác thực. Khách hàng nhấn nút chọn “Xác thực” và thực hiện theo hướng dẫn để xác thực Tài khoản VĐT GPAY; 

b. Việc liên kết tài khoản thanh toán của Khách hàng với Tài khoản VĐT GPAY thực hiện theo nguyên tắc sau:

2.1.3. Các loại Tài khoản VĐT GPAY và các hạn mức giao dịch 

Căn cứ trên thông tin định danh Khách hàng cung cấp và theo các yêu cầu quản lý rủi ro, yêu cầu pháp luật hiện hành và các mức độ xác thực tài khoản theo thông lệ, GPAY có quyền tự phân loại Tài khoản VĐT GPAY thành các cấp độ khác nhau với các hạn mức giao dịch khác nhau, cho phép Khách hàng được sử dụng Tài khoản VĐT GPAY ở một phạm vi nhất định theo quy định tại từng thời kỳ của GPAY. 

2.2. KHÓA VÀ PHONG TỎA TÀI KHOẢN VĐT GPAY

2.2.1. Khóa Tài khoản VĐT GPAY

a. Khi xảy ra một hoặc một số trong các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này, GPAY sẽ tiến hành Khóa Tài khoản VĐT GPAY để Khách hàng không thể sử dụng số tiền bị khóa trên Tài khoản VĐT GPAY của mình cho các dịch vụ Thanh toán/Chuyển tiền/Rút tiền và các tính năng, dịch vụ khác trên Ứng dụng GPAY;

b. GPAY sẽ tiến hành khóa một phần hoặc toàn bộ số tiền trong Tài khoản VĐT GPAY của Khách hàng bằng việc thông báo cho Khách hàng khi xảy ra một trong các trường hợp sau: 

c. Tùy thuộc vào các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này, GPAY sẽ chỉ thực hiện mở Khóa Tài khoản VĐT GPAY trong các trường hợp sau:

2.2.2. Phong tỏa Tài khoản VĐT GPAY

a. Khi xảy ra một hoặc một số trong các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này, GPAY sẽ tiến hành Phong tỏa Tài khoản VĐT GPAY để Khách hàng không thể sử dụng số tiền bị phong tỏa trên Tài khoản VĐT GPAY của mình cho các dịch vụ Thanh toán/Chuyển tiền/Rút tiền trong khoảng thời gian số tiền đó bị GPAY thực hiện phong tỏa;

b. GPAY sẽ tiến hành phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên Tài khoản VĐT GPAY bằng việc thông báo cho Khách hàng nếu xảy ra một trong số các trường hợp sau:

c. Tùy thuộc vào các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này, GPAY sẽ chỉ chấm dứt việc phong tỏa số tiền trên Tài khoản VĐT GPAY khi có một trong các điều kiện sau: 

2.3. ĐÓNG TÀI KHOẢN VĐT GPAY

2.3.1. GPAY sẽ đóng Tài khoản VĐT GPAY của Khách hàng trong các trường hợp sau: 

a. Theo yêu cầu của Khách hàng yêu cầu thông qua chức năng đóng tài khoản của Ứng dụng GPAY, trừ những trường hợp Khách hàng không được quyền đóng tài khoản theo quy định tại Khoản 2.3.2 Điều này; 

b. Khách hàng vi phạm pháp luật hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều khoản sử dụng này, hoặc bất kỳ điều khoản và điện kiện nào khác được quy định riêng cho từng Tài khoản VĐT GPAY cụ thể;

c. Khách hàng là cá nhân bị chết bị tuyên bố là chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Khách hàng là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;

d. GPAY bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;

e. Tài khoản VĐT GPAY của Khách hàng không phát sinh bất kỳ giao dịch nào bao gồm các giao dịch như Nạp tiền, Chuyển tiền, Thanh toán, trong thời hạn 02 (hai) năm; 

f. Các trường hợp khác mà GPAY thấy là cần thiết trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật. 

2.3.2. Tài khoản VĐT GPAY của Khách hàng sẽ không được đóng trong một hoặc một số các trường hợp sau: 

a. Khách hàng đang bị điều tra/khiếu nại hoặc Khách hàng đang có giao dịch chưa thực hiện xong;  

b. Tài khoản VĐT GPAY của Khách hàng đang trong thời gian bị khóa hoặc phong tỏa như quy định tại Khoản 2.2.1 và Khoản 2.2.2 Điều này;

c. Khách hàng chưa thanh toán xong các khoản phải trả cho GPAY.

2.3.3. Xử lý số dư khi đóng Tài khoản VĐT GPAY

Trừ khi GPAY có thông báo khác về chính sách xử lý số dư khi đóng Tài khoản VĐT GPAY tùy từng thời điểm, số dư khi đóng Tài khoản VĐT GPAY được thực hiện như sau:

a. Trường hợp Tài khoản VĐT GPAY của Khách hàng bị đóng theo Điểm a, Khoản 2.3.1 Điều này, GPAY chi trả theo yêu cầu của Khách hàng phù hợp với chính sách của GPAY theo từng thời kỳ;

b. Trường hợp Tải khoản VĐT GPAY bị đóng theo Điểm b, Khoản 2.3.1 Điều này, GPAY sẽ thu hồi toàn bộ số dư và không hoàn trả lại trong mọi trường hợp;

c. Trường hợp Tải khoản VĐT GPAY bị đóng theo Điểm c, Khoản 2.3.1 Điều này, Khách hàng đồng ý ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho GPAY tạm giữ số dư và sẽ chỉ thực hiện việc xử lý số dư theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

d. Trường hợp Tải khoản VĐT GPAY bị đóng theo Điểm d, Khoản 2.3.1 Điều này, số dư sẽ được xử lý theo chính sách của GPAY trước thời điểm GPAY bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;

e. Trường hợp Tải khoản VĐT GPAY bị đóng theo Điểm e, Khoản 2.3.1 Điều này, GPAY có quyền thu hồi số dư và sẽ hoàn trả lại số dư này khi Khách hàng cung cấp các thông tin định danh theo đúng thông tin đã cung cấp trong quá trình đăng ký và sử dụng Tài khoản VĐT GPAY; 

f. Trường hợp Tải khoản VĐT GPAY bị đóng theo Điểm f, Khoản 2.3.1 Điều này, số dư sẽ được xử lý theo chính của GPAY tại thời điểm đóng Tài khoản VĐT GPAY.

ĐIỀU 3. PHÍ DỊCH VỤ

3.1. GPAY có quyền áp dụng mức Phí dịch vụ đối với Dịch vụ VĐT GPAY. Mức Phí dịch vụ này sẽ được quy định cụ thể tại Biểu Phí Dịch vụ VĐT GPAY được GPAY quy định theo từng thời kỳ và thông báo công khai trên Website của GPAY và/hoặc Ứng dụng GPAY. Các loại Phí dịch vụ là không hoàn lại cho Khách hàng trong mọi trường hợp, bao gồm cả trường hợp Khách hàng không sử dụng hoặc hủy các nội dung và dịch vụ đã thanh toán.

3.2. GPAY có quyền truy đòi các loại Phí dịch vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ VĐT GPAY bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tự động khấu trừ trực tiếp từ Tài khoản VĐT GPAY của Khách hàng.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA GPAY 

4.1. Quyền của GPAY

4.1.1. Được tự mình xác minh, đánh giá mức độ tin cậy và phân loại Tài khoản VĐT GPAY dựa trên các thông tin Khách hàng đã cung cấp liên quan đến việc mở và sử dụng Tài khoản VĐT GPAY.

4.1.2. Được trì hoãn thực hiện yêu cầu giao dịch của Khách hàng khi GPAY nhận thấy việc trì hoãn là cần thiết để xác minh thông tin và tránh các vi phạm pháp luật cũng như thiệt hại phát sinh cho GPAY. 

4.1.3. Được từ chối các giao dịch của Khách hàng trong các trường hợp sau: 

a. Tài khoản VĐT GPAY không đủ số dư được phép giao dịch để thực hiện giao dịch. Số dư được phép giao dịch là khoản tiền không bị GPAY phong tỏa hoặc khóa;

b. Tài khoản VĐT GPAY bị khóa hoặc phong tỏa toàn bộ;

c. Khách hàng không thực hiện đúng và đầy đủ quy trình giao dịch hoặc yêu cầu giao dịch không đúng, thông tin sử dụng để tiến hành giao dịch không trùng với các thông tin đã đăng ký trong hồ sơ mở Tài khoản VĐT GPAY; 

d. Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

e. GPAY phát hiện việc giao dịch của Khách hàng vi phạm bất cứ quy định nào tại Điều khoản sử dụng này hoặc nhằm mục đích vi phạm pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn là các vi phạm liên quan tới gian lận, lừa đảo, tài khoản thanh toán, pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

4.1.4. Gửi các thông tin quảng cáo liên quan tới sản phẩm, dịch vụ, hoạt động của GPAY thông qua các phương thức liên lạc mà Khách hàng đã đăng ký hoặc các phương thức liên lạc khác do GPAY quyết định.

4.1.5. Các quyền khác theo quy định của Điều khoản sử dụng này và Luật áp dụng.

4.2. Trách nhiệm của GPAY

4.2.1. Thực hiện đúng và đầy đủ Dịch vụ VĐT GPAY và đảm bảo các quyền lợi của Khách hàng theo Điều khoản sử dụng này.

4.2.2. Cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất một cách đầy đủ, kịp thời về các giao dịch thanh toán, số dư, hạn mức liên quan đến việc sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu của Khách hàng và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin đó.

4.2.3. Các trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản sử dụng này và Luật áp dụng.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG 

5.1. Quyền của Khách hàng

5.1.1. Thông qua các phương thức liên lạc do GPAY quy định, Khách hàng được quyền yêu cầu GPAY cung cấp các thông tin trong quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ bao gồm:

a. Thông tin biến động số dư Tài khoản VĐT GPAY và thông tin về các giao dịch thanh toán trong trường hợp Khách hàng đăng ký sử dụng;

b. Giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ, thông báo, quảng bá dịch vụ của GPAY và/hoặc các dịch vụ khác của GPAY, thông báo các sản phẩm, dịch vụ mới, chương trình khuyến mại.

5.1.2. Được quyền yêu cầu GPAY thực hiện các lệnh thanh toán theo yêu cầu của mình và có quyền sử dụng số tiền trên Tài khoản VĐT GPAY của mình thông qua các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ, được GPAY tạo mọi điều kiện để sử dụng VĐT GPAY của mình một cách an toàn và hiệu quả nhất.

5.1.3. Các quyền khác theo quy định của Điều khoản sử dụng này và Luật áp dụng.

5.2. Trách nhiệm của Khách hàng

5.2.1. Tự chịu trách nhiệm đối với giao dịch mà Khách hàng thực hiện, kể cả trong trường hợp giao dịch đó được thực hiện do nhầm lẫn, sai sót của Khách hàng.

5.2.2. Không vi phạm bất cứ quy định nào tại Điều khoản sử dụng này, không vi phạm pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn các vi phạm liên quan tới gian lận, lừa đảo, tài khoản thanh toán, pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

5.2.3. Có trách nhiệm hoàn trả cho GPAY những khoản thanh toán thừa và/hoặc thanh toán quá số dư được phép trên Tài khoản VĐT GPAY theo quy định của GPAY và/hoặc những khoản tiền ghi có nhầm, thừa vào Tài khoản VĐT GPAY (nếu có).

5.2.4. Có trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết ở mức độ cao nhất nhằm phòng chống việc sử dụng trái phép Dịch vụ VĐT GPAY và cam kết không viết, tiết lộ dù vô tình hay cố ý Thông tin Tài khoản, Mật khẩu cho bất kỳ ai tại bất kỳ nơi nào và vào bất kỳ thời điểm nào. Khách hàng phải quản lý, bảo mật thiết bị, tài khoản, mật khẩu tài khoản, các thông tin liên quan đến tài khoản, thiết bị của mình và có nghĩa vụ đổi mật khẩu của Tài khoản VĐT GPAY ngay sau khi được GPAY cung cấp. 

5.2.5. Khi thấy nghi ngờ có người biết Mật khẩu của Tài khoản VĐT GPAY hoặc hoặc nghi ngờ việc truy cập trái phép Dịch vụ VĐT GPAY được GPAY cung cấp cho Khách hàng, Khách hàng phải thông báo bằng hình thức nhanh nhất cho GPAY theo phương thức quy định tại Điều 6.1 Điều khoản sử dụng này. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các yêu cầu giao dịch đã xảy ra trước khi GPAY nhận được thông báo đó. GPAY xin lưu ý Tài khoản VĐT GPAY Khách hàng sẽ chỉ tạm thời ngừng khi Khách hàng đã cung cấp mọi thông tin được yêu cầu cho GPAY mà GPAY có thể yêu cầu một cách hợp lý.

5.2.6. Thanh toán đầy đủ các khoản Phí dịch vụ liên quan đến Dịch vụ VĐT GPAY theo quy định tại Điều khoản sử dụng này.

5.2.7. Hợp tác và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết theo yêu cầu của GPAY và Luật áp dụng.

5.2.8. Tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng tài khoản thanh toán ngân hàng theo thỏa thuận đã thiết lập với ngân hàng, GPAY không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh giữa Khách hàng và ngân hàng.

5.2.9. Trong trường hợp xảy ra sự cố, tổn thất, mất mát và các giao dịch lừa đảo, Khách hàng có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại (nếu có) cho GPAY và/hoặc bên thứ ba có liên quan và chịu các trách nhiệm khác theo quy định pháp luật. Trong trường hợp này, GPAY có quyền áp dụng các biện pháp đóng, khóa/phong tỏa Tài khoản VĐT GPAY và các biện pháp khác theo quy định tại Điều khoản sử dụng này.

5.2.10. Các trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản sử dụng này và Luật áp dụng. 

ĐIỀU 6. TRA SOÁT, KHIẾU NẠI 

6.1. Hình thức tiếp nhận yêu cầu tra soát, khiếu nại:

6.2. Thời hạn tra soát, khiếu nại

a. Thời hạn để Khách hàng được quyền đề nghị tra soát khiếu nại: 60 ngày;

b. Thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại: không quá 45 ngày;

c. Trong trường hợp hết thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại được quy định mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, GPAY thỏa thuận với Khách hàng về phương án xử lý hoặc tạm thời bồi hoàn tổn thất cho Khách hàng cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền phân định rõ lỗi và trách nhiệm của các Bên.

6.3. Điều kiện, quy trình và xử lý kết quả tra soát, khiếu nại

6.3.1. Điều kiện để được hỗ trợ tra soát, xử lý khiếu nại

a. Để được hỗ trợ tra soát, khiếu nại, Khách hàng phải lập và gửi cho GPAY đơn đề nghị tra soát, khiếu nại theo mẫu quy định của GPAY được đăng tải trên Website hoặc Ứng dụng GPAY. Trường hợp Khách hàng yêu cầu tra soát, khiếu nại qua kênh tiếp nhận Tổng đài điện thoại, Khách hàng phải bổ sung giấy đề nghị tra soát, khiếu nại bằng văn bản/E-mail trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm GPAY nhận yêu cầu của Khách hàng. Trường hợp Khách hàng ủy quyền cho người khác đề nghị tra soát, khiếu nại,thì Khách hàng thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền;

b. Điều kiện để được hỗ trợ tra soát, xử lý khiếu nại như sau:

6.2.2. Quy trình tra soát, khiếu nại được thực hiện theo quy định của GPAY tại từng thời điểm.

6.2.3. Xử lý kết quả tra soát, khiếu nại

a. Sau khi GPAY tiến hành tra soát theo quy trình giải quyết tra soát, khiếu nại, nếu yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng không đúng, Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán phí tra soát, khiếu nại sai theo quy định của GPAY;

b. Nếu yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng là đúng, GPAY thực hiện hoàn trả tiền cho Khách hàng hoặc thực hiện bồi hoàn tổn thất cho Khách hàng theo quy định của GPAY từng thời kỳ và phù hợp với quy định của pháp luật trong thời hạn 05(năm) ngày kể từ ngày GPAY thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho khách hàng;

c. Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, GPAY sẽ thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về luật tố tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng Nhà nước, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Khách hàng về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, GPAY và Khách hàng sẽ thỏa thuận về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại;

d. Trong trường hợp GPAY, Khách hàng và các bên liên quan khác không thỏa thuận được và/ hoặc không đồng ý với kết quả xử lý đề nghị tra soát/khiếu nại, việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của Luật áp dụng.

ĐIỀU 7. CHÍNH SÁCH KHẤU TRỪ VÀ BỒI HOÀN

7.1. Chính sách khấu trừ

Khách hàng ủy quyền cho GPAY được tự động khấu trừ tiền từ Tài khoản VĐT GPAY của Khách hàng trong các trường hợp sau: 

a. Để Khách hàng chi trả các khoản thanh toán định kỳ theo thỏa thuận; 

b. Khi GPAY phát hiện có sai sót, nhầm lẫn trong việc hạch toán, hoặc có yêu cầu hủy lệnh chuyển tiền, hủy giao dịch từ các tổ chức liên kết cung ứng dịch vụ hoặc Khách hàng do phát hiện có sai sót so với nội dung thanh toán của Khách hàng; 

c. Để thực hiện nghĩa vụ thanh toán liên quan đến các khoản nợ đến hạn, quá hạn, các khoản phạt, phí, chi phí hợp lệ trong quản lý Tài khoản VĐT GPAY và các khoản phải chi khác  liên quan đến khiếu nại, tranh chấp theo quy định của GPAY và pháp luật; 

d. Khi GPAY phát hiện Khách hàng tiến hành các giao dịch với mục đích vi phạm pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn là các vi phạm liên quan tới gian lận, lừa đảo, tài khoản thanh toán, pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, và/hoặc GPAY có căn cứ nghi ngờ về nguồn gốc, sở hữu hợp pháp các khoản tiền trong VĐT GPAY của Khách hàng.

7.2. Chính sách bồi hoàn

7.2.1. Điều kiện để Khách hàng có quyền yêu cầu bồi hoàn bao gồm:

a. Khách hàng có tài khoản thanh toán hợp lệ mở tại ngân hàng và là chủ Tài khoản VĐT GPAY đã được xác nhận;

b. Yêu cầu bồi hoàn phát sinh trong thời hạn giải quyết khiếu nại theo Điều khoản sử dụng này;

c. Theo yêu cầu của GPAY, Khách hàng phải cung cấp cho GPAY các thông tin, tài liệu, chứng từ liên quan đến giao dịch thanh toán và phối hợp cung cấp thông tin liên quan khác (nếu có) một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác để phục vụ việc xử lý yêu cầu bồi hoàn;

d. Khách hàng chưa nhận được bất kỳ khoản bồi hoàn nào hoặc giá trị thay thế liên quan đến giao dịch tại thời điểm GPAY thông báo kết quả giải quyết tra soát và khiếu nại;

e. Khách hàng phải đáp ứng các quy định của tổ chức phát hành thẻ quốc tế trong các giao dịch thanh toán thẻ quốc tế qua VĐT GPAY; 

f. Tuân thủ các chính sách, quy trình, hướng dẫn của GPAY tùy từng trường hợp. 

7.2.2. GPAY sẽ bồi hoàn vào Tài khoản VĐT GPAY của Khách hàng trong những trường hợp sau:

a. Theo yêu cầu hoàn trả tự nguyện từ ĐVCNTT cho Khách hàng với điều kiện ĐVCNTT phải cung cấp cho GPAY đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh việc thỏa thuận bồi hoàn giữa ĐVCNTT và Khách hàng. Khách hàng không được tiếp tục yêu cầu GPAY bồi hoàn đối với giao dịch đã có thỏa thuận bồi hoàn giữa ĐVCNTT và Khách hàng;

b. Khách hàng khiếu nại đòi bồi hoàn và có kết kết luận khiếu nại của Khách hàng là chính xác;

c. Trường hợp Khách hàng đã bị trừ số dư trong Tài khoản VĐT GPAY hoặc trong tài khoản thanh toán liên kết với VĐT GPAY của Khách hàng nhưng không được Hệ thống VĐT GPAY ghi nhận thành công.

7.2.3. Xử lý yêu cầu đòi bồi hoàn

Các yêu cầu đòi bồi hoàn được thực hiện theo chính sách hoàn trả tiền hàng hóa dịch vụ của ĐVCNTT. GPAY sẽ là đơn vị tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng và chuyển đến các ĐVCNTT để xử lý.

7.2.4. Phương thức bồi hoàn

Việc bồi hoàn được GPAY thực hiện theo chính sách vận hành VĐT GPAY được GPAY thiết lập và thay đổi tại từng thời điểm trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật áp dụng.

ĐIỀU 8. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

8.1. Nghiêm cấm Khách hàng thực hiện các hành vi sau đây trong quá trình sử dụng Dịch vụ VĐT GPAY:

a. Vi phạm các Điều khoản và điều kiện được quy định tại Điều khoản sử dụng này và/hoặc bất kỳ chính sách nào khác mà Khách hàng đã đồng ý tuân thủ với GPAY. Việc đồng ý  tuân thủ của Khách hàng thể hiện bằng văn bản hoặc bằng hành vi thực tế là việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ của GPAY sau khi Chính sách đã GPAY thông báo đến Khách hàng hoặc đăng tải trên website và Ứng dụng GPAY;

b. Nghiêm cấm việc sử dụng VĐT GPAY để thực hiện các giao dịch cho các mục đích vi phạm pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn là các vi phạm liên quan tới gian lận, lừa đảo, tài khoản thanh toán, pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;

c. Nghiêm cấm việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn VĐT GPAY hoặc mua, bán thông tin VĐT GPAY;

d. Thực hiện hành vi gây ảnh hưởng đến an toàn Hệ thống VĐT của GPAY và quyền lợi của Khách hàng khác và của ĐVCNTT, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau:

e. Mở hoặc duy trì Tài khoản VĐT GPAY nặc danh, mạo danh cá nhân, tổ chức khác;

f. Sử dụng Dịch vụ VĐT GPAY đẻ cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường và bồi hoàn.

8.2. Xử lý trong trường hợp Khách hàng vi phạm các hành vi bị cấm

Trường hợp GPAY phát hiện rằng Khách hàng đã thực hiện một hoặc nhiều hành bị cấm quy định tại Khoản 8.1 Điều này hoặc GPAY đánh giá rằng việc tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Khách hàng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của GPAY và bất cứ bên thứ ba nào, GPAY có quyền thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của GPAY và bất cứ bên thứ ba nào khác có liên quan, bao gồm:

a. Ngừng/tạm ngừng/từ chối cung cấp một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ VĐT GPAY hoặc các chương trình khuyến mại cho Khách hàng;

b. Có quyền đơn phương chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo trước các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết với Khách hàng;

c. Đóng, Khóa, Phong tỏa Tài khoản VĐT GPAY của Khách hàng theo các quy định tại Điều khoản sử dụng này;

d. Các biện pháp xử lý khác mà GPAY thấy là cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của GPAY, cũng như của Khách hàng khác và các ĐVCNTT trên cơ sở thuân thủ quy định của Luật áp dụng.

ĐIỀU 9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM 

Khách hàng đồng ý và thừa nhận rằng:

9.1. Trong trường hợp xảy ra sự kiện Bất khả kháng hoặc khi Khách hàng vi phạm các quy định của Điều khoản sử dụng này và/hoặc quy định của Luật áp dụng, GPAY sẽ được miễn trừ trách nhiệm đối với mọi tổn thất, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới quyền lợi của Khách hàng trong quá trình sử dụng Dịch vụ VĐT GPAY.

9.2. Trong khoảng thời gian từ lúc Khách hàng yêu cầu khóa Tài khoản VĐT GPAY đến khi Tài khoản VĐT GPAY chính thức bị khóa, GPAY được miễn trừ trách nhiệm đối với tổn thất phát sinh liên quan đến số dư Tài khoản VĐT GPAY.

9.3. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ VĐT GPAY, bất kỳ thỏa thuận nào giữa Khách hàng với bất cứ bên thứ ba nào sẽ không có ràng buộc về mặt pháp lý đối với GPAY. GPAY cũng không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của các giao dịch giữa Khách hàng với bất cứ bên thứ ba nào.

9.4. Nếu bất kỳ nghĩa vụ nào của GPAY theo Điều khoản sử dụng này vi phạm bất kỳ Luật áp dụng và bản án có hiệu lực của Tòa án hoặc bất cứ quyết định nào khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, GPAY được miễn trừ trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đó. 

9.5. Liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ VĐT GPAY, mọi tổn thất, thiệt hại mà GPAY phải bồi thường cho Khách hàng và/hoặc bất cứ bên thứ ba nào theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền sẽ không vượt quá số tiền Phí dịch vụ mà GPAY đã nhận được trên thực tế.

9.6. Khách hàng sẽ giữ cho GPAY vô hại khỏi mọi tranh chấp, thiệt hại, tổn thất liên quan đến giao dịch thông qua Dịch vụ VĐT GPAY mà không phải do lỗi của GPAY gây ra. 

9.7. Các trang web của GPAY hoặc Ứng dụng GPAY có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. GPAY không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của Khách hàng cho các bên thứ ba đó. Nếu Khách hàng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và GPAY không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

ĐIỀU 10. TÍCH HỢP DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ GPAY VỚI BÊN THỨ BA

10.1. Dịch vụ VĐT GPAY có thể được tích hợp trên trang web hoặc ứng dụng di động của bên thứ ba cho phép Khách hàng sử dụng Dịch vụ VĐT GPAY trên trang web hoặc ứng dụng di động của bên thứ ba với phạm vi do GPAY và bên thứ ba thiết lập theo quy định của pháp luật.

10.2. Việc đăng ký Tài khoản VĐT GPAY và sử dụng Dịch vụ VĐT GPAY trên trang web hoặc ứng dụng di động của bên thứ ba là giao dịch và ràng buộc pháp lý giữa Khách hàng và GPAY, thông qua hệ thống độc lập và bảo mật của GPAY. Bên thứ ba có trang web và ứng dụng di động được tích hợp Dịch vụ VĐT GPAY không tham gia, tác động và kiểm soát các giao dịch giữa Khách hàng và GPAY.

10.3. Khi Khác hàng đăng ký Tài khoản VĐT GPAY và sử dụng Dịch vụ VĐT GPAY trên trang web hoặc ứng dụng di động của bên thứ ba, Khách hàng đồng thời đồng ý và sẽ tuân thủ theo các quy định tại điều khoản sử dụng của bên thứ ba đó cũng như các quy định của Điều khoản sử dụng này. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều khoản sử dụng này và Điều khoản sử dụng của bên thứ ba, thì quy định của Điều khoản sử dụng này sẽ được ưu tiên áp dụng.

10.4. Việc Khách hàng mở và sử dụng Tài Khoản VĐT GPAY trên trang web hoặc ứng dụng di động của bên thứ ba không và sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của Khách hàng và GPAY đã được quy định tại Điều khoản sử dụng này. 

10.5. GPAY sẽ bảo mật thông tin, dữ liệu giao dịch của Khách hàng theo quy định tại Điều khoản sử dụng này và quy định của pháp luật. GPAY sẽ chỉ chia sẻ các thông tin, dữ liệu giao dịch được tiến hành thông qua Dịch vụ VĐT GPAY phát sinh trên trang web và ứng dụng di động của bên thứ ba cho bên thứ ba với mục đích quản lý, theo dõi và đối soát với Khách hàng. GPAY sẽ không chia sẻ các thông tin, dữ liệu giao dịch được tiến hành thông qua Dịch vụ VĐT GPAY phát sinh ngoài trang web và ứng dụng di động của bên thứ ba. 

10.6. Khách hàng tự chịu trách nhiệm toàn bộ về tính hợp pháp, hợp lệ của các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ trên trang web và ứng dụng di động của bên thứ ba. Khách hàng đồng ý rằng GPAY được miễn trừ trách nhiệm đối với giao dịch giữa Khách hàng với bên thứ ba và/hoặc hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ do bên thứ ba cung cấp cho Khách hàng trên trang web hoặc ứng dụng di động của bên thứ ba.

ĐIỀU 11. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

11.1. Bằng Điều khoản sử dụng này, Khách hàng công nhận rằng Quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, website, phần mềm, mã nguồn liên quan, ứng dụng, hình ảnh, video, tài liệu, đồ họa, âm nhạc, âm thanh và các tài sản trí tuệ khác liên quan đến GPAY đều thuộc quyền sở hữu của GPAY, không phụ thuộc vào việc các Quyền sở hữu trí tuệ đó đã được đăng ký hay chưa.

11.2. Điều khoản sử dụng này không cấu thành một thỏa thuận bán và không trao cho Khách hàng bất kỳ quyền sở hữu nào thuộc hoặc liên quan đến dịch vụ, Phần mềm và/hoặc Ứng dụng GPAY, các quyền sở hữu trí tuệ do GPAY và/hoặc các bên cấp phép của GPAY sở hữu.

11.3. Khánh hàng đã đọc, hiểu, đồng ý và cam kết rằng:

a. Tôn trọng Quyền sở hữu trí tuệ của GPAY và các sản phẩm, dịch vụ của GPAY, không tự ý sử dụng, thay đổi tên gọi, hình ảnh và các thành phần liên quan đến Quyền sở hữu trí tuệ của GPAY tại bất kỳ đâu;

b. Khánh hàng không và sẽ không được quyền sử dụng, chiếm đoạt, mạo danh, phân phối, sửa chữa, cắt xén, sao chép, tạo các tác phẩm phái sinh hoặc thực hiện sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào khác đối với Quyền sở hữu trí tuệ của GPAY mà không được sự đồng ý bằng văn bản của GPAY;

c. Khánh hàng sẽ không thực hiện hoặc trợ giúp cho bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện các hành vi xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ của GPAY;

d. Hợp tác và cung cấp thông tin theo yêu cầu của GPAY trong quá trình điều tra các trường hợp nghi ngờ phạm pháp, lừa đảo hoặc xâm phạm các Quyền sở hữu trí tuệ của GPAY.

ĐIỀU 12. THU THẬP VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN 

12.1. Thu thập và sử dụng thông tin

a. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin Khách hàng

GPAY sẽ thu thập và sử dụng thông tin Khách hàng với các mục đích sau:

b. Cách thức thu thập thông tin Khách hàng

Bên cạnh những thông tin Khách hàng trực tiếp cung cấp cho GPAY, GPAY cũng có thể thu thập thông tin của Khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau như:

c. Chia sẻ thông tin Khách hàng với bên thứ ba

Khách hàng tại đây nhất trí và đồng ý cho phép GPAY cung cấp Thông tin của Khách hàng cho các Bên thứ ba sau đây để phục vụ việc Khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Ứng dụng GPAY:

i. Các đối tác của GPAY, bao gồm các bên GPAY cộng tác trong việc cung cấp dịch vụ như các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển, và các đối tác kinh doanh khác của GPAY liên quan đến việc Khách hàng sử dụng các tính năng trên Ứng dụng GPAY;

ii. Các nhân viên, cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn của GPAY;

iii. Các công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của GPAY; 

iv. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật;

v. Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

12.2. Khách hàng tại đây cũng nhất trí và đồng ý cho phép GPAY sử dụng các Thông tin đã dùng để đăng ký Tài khoản VĐT GPAY để đăng ký tài khoản, đăng ký sử dụng các dịch vụ khác của Bên thứ ba trên hoặc có liên kết với Ứng dụng GPAY;

12.3. Bảo mật thông tin

a. GPAY cam kết bảo mật thông tin, không cung cấp hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên nào các thông tin liên quan đến Khách hàng khi không có sự đồng ý của Khách hàng, ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điều 11.1.c Điều này hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

b. GPAY lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng tại các máy chủ hệ thống, hệ thống lưu trữ đám mây được đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn của GPAY;

12.4. Điều chỉnh thông tin Khách hàng

Khách hàng có quyền chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin của của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào tài khoản của Khách hàng và thực hiện điều chỉnh. Trường hợp Khách hàng đóng tài khoản của mình, GPAY sẽ tiến hành đóng tài khoản đó nhưng có thể sẽ vẫn lưu giữ thông tin cá nhân của Khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định nhằm phục vụ cho việc truy thu nợ, giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, hỗ trợ điều tra, ngăn ngừa rủi ro, tuân thủ Điều khoản sử dụng, chống lại hành vi vi phạm pháp luật.

ĐIỀU 13. BẤT KHẢ KHÁNG

13.1. Sự Kiện Bất Khả Kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được, mà các bên mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn nhưng không thể khắc phục được. Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, bên bị ảnh hưởng sẽ phải nhanh chóng thông báo cho bên kia về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự Kiện Bất Khả Kháng, và sẽ, trong thời gian 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, chuyển trực tiếp bằng thư bảo đảm cho bên kia các bằng chứng về việc xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng và khoảng thời gian xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng đó, đồng thời đề xuất phương án giải quyết/khắc phục Sự Kiện Bất Khả Kháng. GPAY và Khách hàng cam kết sẽ thực hiện mọi nỗ lực trong khả năng của mình cho phép để giải quyết hoặc giảm thiểu ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng đó. 

13.2. Các trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, hệ thống điện bị trục trặc, gặp sự cố, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do gì nằm ngoài khả năng kiểm soát của GPAY mà không phải phát sinh do lỗi của GPAY cũng được xem là một Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Điều này. 

ĐIỀU 14. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

14.1. Điều khoản sử dụng này chịu sự điều chỉnh của Luật áp dụng.

14.2. Mọi tranh chấp liên quan đến Điều khoản sử dụng sẽ được thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp không thống nhất giải quyết, thì vụ việc sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của Luật áp dụng. 

ĐIỀU 15. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

15.1. Khách hàng không được quyền chuyển nhượng, chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Điều Khoản sử dụng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của GPAY và được pháp luật cho phép.

15.2. Thông báo

a. Việc thông báo thực hiện theo một trong các phương thức sau: (i) trên website của GPAY (ii) các phương tiện truyền thông đại chúng ; (iii) niêm yết công khai tại địa chỉ giao dịch của GPAY; (iv) gửi thông tin cho Khách hàng thông qua đường bưu điện, email, fax, tin nhắn, điện thoại đã đăng ký; (v) Các phương thức khác đã được Khách hàng đồng ý;

b. Thông báo được xem như Khách hàng đã nhận: (i) Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày gửi đi (theo dấu bưu điện đi), nếu gửi bằng thư; hoặc (ii) Vào ngày gửi đi nếu gửi bằng fax, tin nhắn tự động, email, điện thoại trực tiếp; hoặc

c. Kể từ ngày đã nhận hoặc ngày hiệu lực của thông báo (nếu ngày hiệu lực của thông báo sau ngày Khách hàng nhận).

15.3. Trường hợp tranh chấp giữa Khách hàng và bên thứ ba, GPAY chỉ đóng vai trò hỗ trợ, cung cấp thông tin cần thiết cho Khách hàng trong phạm vi khả năng của GPAY để Khách hàng và bên thứ ba cùng giải quyết. Khách hàng và bên thứ ba phải trực tiếp giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến giao dịch của Khách hàng và bên thứ ba.

15.4. Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng được tuyên là vô hiệu hoặc không thể thi hành thì các điều khoản còn lại của Điều khoản sử dụng vẫn giữ nguyên hiệu lực. Trường hợp có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng  và các chính sách khác của GPAY thì quy định nào được ban hành sau sẽ được ưu tiên áp dụng.