ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ GPAY

Bằng việc tải, cài đặt và sử dụng Ứng dụng GPAY do Công ty Cổ phần Thanh toán G (“GPAY”) cung cấp, Khách hàng tại đây xác nhận đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ Ví điện tử Gpay (“Điều khoản sử dụng”) và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này, như được công bố tại từng thời điểm trên website của GPAY và/hoặc tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng dịch vụ của GPAY. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Ứng dụng GPAY sau thời điểm đó sẽ được xem là việc Khách hàng đồng ý đối với các thay đổi đối với Điều khoản sử dụng mới được cập nhật.

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

Trong Điều khoản sử dụng này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa dưới đây:

1.1. “Ứng dụng GPAY” là ứng dụng do GPAY sở hữu và vận hành, dành cho Khách hàng trên thiết bị di động để sử dụng Dịch vụ VĐT GPAY và các dịch vụ khác do GPAY và/hoặc đối tác của GPAY cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ nạp tiền, rút tiền, thanh toán từ VĐT GPAY của Khách hàng, đặt hàng hóa và dịch vụ, tra cứu lịch sử giao dịch.

1.2. “VĐT GPAY” là Ví điện tử GPAY.

1.3. “Dịch vụ VĐT GPAY” là dịch vụ mà GPAY sẽ cung cấp cho Khách hàng một tài khoản điện tử định danh do GPAY tạo lập trên Hệ thống VĐT, cho phép lưu giữ một giá trị tiền tệ được đảm bảo bằng giá trị tiền gửi tương đương với số tiền được chuyển từ tài khoản thanh toán Khách hàng tại ngân hàng vào tài khoản đảm bảo thanh toán của GPAY theo tỷ lệ 1:1 trước khi Khách hàng sử dụng giá trị tiền tệ trên tài khoản điện tử.

1.4. “Khách hàng” là cá nhân hoặc tổ chức đăng ký sử dụng Dịch vụ VĐT GPAY do GPAY cung cấp.

1.5. “Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán (ĐVCNTT)” có nghĩa là tổ chức hoặc cá nhân cung ứng hàng hóa, dịch vụ chấp nhận để Khách hàng thanh toán bằng hình thức VĐT GPAY.

1.6. “Hệ thống VĐT” là hệ thống vận hành dịch vụ Ví điện tử GPAY và hệ thống ứng dụng dành cho Khách hàng.

1.7. “Tài khoản VĐT GPAY” là tài khoản mà Khách hàng đã đăng ký để sử dụng Dịch vụ VĐT GPAY trên Ứng dụng GPAY.

1.8. “Nạp tiền” là dịch vụ GPAY cho phép Khách hàng có thể nạp tiền từ tài khoản thanh toán liên kết với VĐT GPAY của Khách hàng.

1.9. “Rút tiền” là dịch vụ cho phép Khách hàng có thể rút tiền ra khỏi Tài khoản VĐT GPAY về tài khoản thanh toán có liên kết với VĐT GPAY của Khách hàng.

1.10. “Chuyển tiền” là dịch vụ cho phép Khách hàng có thể chuyển tiền từ VĐT GPAY của mình tới một hoặc nhiều VĐT GPAY khác cùng trong Hệ thống VĐT GPAY.

1.11. “Thanh toán” là dịch vụ cho phép Khách hàng sử dụng Tài khoản VĐT GPAY để thanh toán hàng hóa, dịch vụ hợp pháp của ĐVCNTT.

1.12. “Bồi hoàn” là yêu cầu phát sinh đối với giao dịch sử dụng phương thức thanh toán VĐT GPAY dẫn đến việc xử lý theo các quy định về bồi hoàn.

1.13. “Luật áp dụng “ có nghĩa là tất cả các luật hiện hành, quy chế, sắc lệnh, quy định, chính sách được quy định, pháp lệnh, nghị định, bộ quy tắc ngành, giấy phép theo quy định, giấy phép hành nghề theo quy định, có hiệu lực vào từng thời điểm trong thời hạn của các Điều khoản sử dụng này theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 2. MỞ, KHÓA/PHONG TỎA, ĐÓNG TÀI KHOẢN VĐT GPAY

2.1. MỞ TÀI KHOẢN VĐT GPAY

2.1.1 Điều kiện mở và sử dụng Tài khoản VĐT GPAY

a. Để được mở và sử dụng Tài Khoản VĐT GPAY, Khách hàng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, nghĩa vụ sau:

b. Đáp ứng đủ điều kiện mở tài khoản thanh toán tại các ngân hàng theo quy định của pháp luật;

c. Đồng ý với tất cả các quy định tại Điều khoản sử dụng này cũng như tất cả các chính sách, điều khoản, điều kiện khác do GPAY đưa ra, thông báo và thay đổi trên website và Ứng dụng GPAY tại từng thời điểm;

d. Kê khai, cung cấp, cập nhật cho GPAY kịp thời, đầy đủ, chính xác và đúng sự thật các thông tin, tài liệu theo quy định của GPAY vào từng thời điểm;

e. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin đã kê khai, cung cấp cho GPAY trong quá trình mở và sử dụng Tài khoản VĐT GPAY. Nếu có bất cứ thay đổi nào so với các thông tin đã kê khai hoặc cung cấp cho GPAY, Khách hàng phải kịp thời cập nhật cho GPAY.

2.1.2. Quy trình mở Tài khoản VĐT GPAY 

a. Quy định về mở và xác thực Tài khoản VĐT GPAY:

b. Việc liên kết tài khoản thanh toán của Khách hàng với Tài khoản VĐT GPAY thực hiện theo nguyên tắc sau:

2.1.3. Các loại Tài khoản VĐT GPAY và các hạn mức giao dịch 

Căn cứ trên thông tin định danh Khách hàng cung cấp và theo các yêu cầu quản lý rủi ro, yêu cầu pháp luật hiện hành và các mức độ xác thực tài khoản theo thông lệ, GPAY có quyền tự phân loại Tài khoản VĐT GPAY thành các cấp độ khác nhau với các hạn mức giao dịch khác nhau, cho phép Khách hàng được sử dụng Tài khoản VĐT GPAY ở một phạm vi nhất định theo quy định tại từng thời kỳ của GPAY. 

2.2. KHÓA VÀ PHONG TỎA TÀI KHOẢN VĐT GPAY

2.2.1. Khóa Tài khoản VĐT GPAY

a. Khi xảy ra một hoặc một số trong các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này, GPAY sẽ tiến hành Khóa Tài khoản VĐT GPAY để Khách hàng không thể sử dụng số tiền bị khóa trên Tài khoản VĐT GPAY của mình cho các dịch vụ Thanh toán/Chuyển tiền/Rút tiền và các tính năng, dịch vụ khác trên Ứng dụng GPAY;

b. GPAY sẽ tiến hành khóa một phần hoặc toàn bộ số tiền trong Tài khoản VĐT GPAY của Khách hàng bằng việc thông báo cho Khách hàng khi xảy ra một trong các trường hợp sau: 

i. Khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của Khách hàng yêu cầu khóa Tài khoản VĐT GPAY theo đúng quy định của GPAY;

ii. Các trường hợp khác mà GPAY thấy là cần thiết trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của Khách hàng và tuân thủ với quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

c. Tùy thuộc vào các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này, GPAY sẽ chỉ thực hiện mở Khóa Tài khoản VĐT GPAY trong các trường hợp sau:

i. Có yêu cầu mở khóa Tài khoản VĐT GPAY của Khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của Khách hàng;

ii. GPAY đồng ý mở khóa Tài khoản VĐT GPAY trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của Khách hàng và tuân thủ với quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

2.2.2. Phong tỏa Tài khoản VĐT GPAY

a. Khi xảy ra một hoặc một số trong các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này, GPAY sẽ tiến hành Phong tỏa Tài khoản VĐT GPAY để Khách hàng không thể sử dụng số tiền bị phong tỏa trên Tài khoản VĐT GPAY của mình cho các dịch vụ Thanh toán/Chuyển tiền/Rút tiền trong khoảng thời gian số tiền đó bị GPAY thực hiện phong tỏa;

b. GPAY sẽ tiến hành phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên Tài khoản VĐT GPAY bằng việc thông báo cho Khách hàng nếu xảy ra một trong số các trường hợp sau:

c. Tùy thuộc vào các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này, GPAY sẽ chỉ chấm dứt việc phong tỏa số tiền trên Tài khoản VĐT GPAY khi có một trong các điều kiện sau: 

2.3. ĐÓNG TÀI KHOẢN VĐT GPAY

2.3.1. GPAY sẽ đóng Tài khoản VĐT GPAY của Khách hàng trong các trường hợp sau: 

2.3.2. Tài khoản VĐT GPAY của Khách hàng sẽ không được đóng trong một hoặc một số các trường hợp sau: 

2.3.3. Xử lý số dư khi đóng Tài khoản VĐT GPAY

Trừ khi GPAY có thông báo khác về chính sách xử lý số dư khi đóng Tài khoản VĐT GPAY tùy từng thời điểm, số dư khi đóng Tài khoản VĐT GPAY được thực hiện như sau:

ĐIỀU 3. PHÍ DỊCH VỤ

3.1. GPAY có quyền áp dụng mức Phí dịch vụ đối với Dịch vụ VĐT GPAY. Mức Phí dịch vụ này sẽ được quy định cụ thể tại Biểu Phí Dịch vụ VĐT GPAY được GPAY quy định theo từng thời kỳ và thông báo công khai trên Website của GPAY và/hoặc Ứng dụng GPAY. Các loại Phí dịch vụ là không hoàn lại cho Khách hàng trong mọi trường hợp, bao gồm cả trường hợp Khách hàng không sử dụng hoặc hủy các nội dung và dịch vụ đã thanh toán.

3.2. GPAY có quyền truy đòi các loại Phí dịch vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ VĐT GPAY bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tự động khấu trừ trực tiếp từ Tài khoản VĐT GPAY của Khách hàng.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA GPAY 

4.1. Quyền của GPAY

4.1.1. Được tự mình xác minh, đánh giá mức độ tin cậy và phân loại Tài khoản VĐT GPAY dựa trên các thông tin Khách hàng đã cung cấp liên quan đến việc mở và sử dụng Tài khoản VĐT GPAY.

4.1.2. Được trì hoãn thực hiện yêu cầu giao dịch của Khách hàng khi GPAY nhận thấy việc trì hoãn là cần thiết để xác minh thông tin và tránh các vi phạm pháp luật cũng như thiệt hại phát sinh cho GPAY. 

4.1.3. Được từ chối các giao dịch của Khách hàng trong các trường hợp sau: 

4.1.4. Gửi các thông tin quảng cáo liên quan tới sản phẩm, dịch vụ, hoạt động của GPAY thông qua các phương thức liên lạc mà Khách hàng đã đăng ký hoặc các phương thức liên lạc khác do GPAY quyết định.

4.1.5. Các quyền khác theo quy định của Điều khoản sử dụng này và Luật áp dụng.

4.2. Trách nhiệm của GPAY

4.2.1. Thực hiện đúng và đầy đủ Dịch vụ VĐT GPAY và đảm bảo các quyền lợi của Khách hàng theo Điều khoản sử dụng này.

4.2.2. Cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất một cách đầy đủ, kịp thời về các giao dịch thanh toán, số dư, hạn mức liên quan đến việc sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu của Khách hàng và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin đó.

4.2.3. Các trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản sử dụng này và Luật áp dụng.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG 

5.1. Quyền của Khách hàng

5.1.1. Thông qua các phương thức liên lạc do GPAY quy định, Khách hàng được quyền yêu cầu GPAY cung cấp các thông tin trong quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ bao gồm:

5.1.2. Được quyền yêu cầu GPAY thực hiện các lệnh thanh toán theo yêu cầu của mình và có quyền sử dụng số tiền trên Tài khoản VĐT GPAY của mình thông qua các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ, được GPAY tạo mọi điều kiện để sử dụng VĐT GPAY của mình một cách an toàn và hiệu quả nhất.

5.1.3. Các quyền khác theo quy định của Điều khoản sử dụng này và Luật áp dụng.

5.2. Trách nhiệm của Khách hàng

5.2.1. Tự chịu trách nhiệm đối với giao dịch mà Khách hàng thực hiện, kể cả trong trường hợp giao dịch đó được thực hiện do nhầm lẫn, sai sót của Khách hàng.

5.2.2. Không vi phạm bất cứ quy định nào tại Điều khoản sử dụng này, không vi phạm pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn các vi phạm liên quan tới gian lận, lừa đảo, tài khoản thanh toán, pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

5.2.3. Có trách nhiệm hoàn trả cho GPAY những khoản thanh toán thừa và/hoặc thanh toán quá số dư được phép trên Tài khoản VĐT GPAY theo quy định của GPAY và/hoặc những khoản tiền ghi có nhầm, thừa vào Tài khoản VĐT GPAY (nếu có).

5.2.4. Có trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết ở mức độ cao nhất nhằm phòng chống việc sử dụng trái phép Dịch vụ VĐT GPAY và cam kết không viết, tiết lộ dù vô tình hay cố ý Thông tin Tài khoản, Mật khẩu cho bất kỳ ai tại bất kỳ nơi nào và vào bất kỳ thời điểm nào. Khách hàng phải quản lý, bảo mật thiết bị, tài khoản, mật khẩu tài khoản, các thông tin liên quan đến tài khoản, thiết bị của mình và có nghĩa vụ đổi mật khẩu của Tài khoản VĐT GPAY ngay sau khi được GPAY cung cấp. 

5.2.5. Khi thấy nghi ngờ có người biết Mật khẩu của Tài khoản VĐT GPAY hoặc hoặc nghi ngờ việc truy cập trái phép Dịch vụ VĐT GPAY được GPAY cung cấp cho Khách hàng, Khách hàng phải thông báo bằng hình thức nhanh nhất cho GPAY theo phương thức quy định tại Điều 6.1 Điều khoản sử dụng này. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các yêu cầu giao dịch đã xảy ra trước khi GPAY nhận được thông báo đó. GPAY xin lưu ý Tài khoản VĐT GPAY của Khách hàng sẽ chỉ tạm thời ngừng khi Khách hàng đã cung cấp mọi thông tin được yêu cầu cho GPAY mà GPAY có thể yêu cầu một cách hợp lý.

5.2.6. Thanh toán đầy đủ các khoản Phí dịch vụ liên quan đến Dịch vụ VĐT GPAY theo quy định tại Điều khoản sử dụng này.

5.2.7. Hợp tác và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết theo yêu cầu của GPAY và Luật áp dụng.

5.2.8. Tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng tài khoản thanh toán ngân hàng theo thỏa thuận đã thiết lập với ngân hàng, GPAY không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh giữa Khách hàng và ngân hàng.

5.2.9. Trong trường hợp xảy ra sự cố, tổn thất, mất mát và các giao dịch lừa đảo, Khách hàng có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại (nếu có) cho GPAY và/hoặc bên thứ ba có liên quan và chịu các trách nhiệm khác theo quy định pháp luật. Trong trường hợp này, GPAY có quyền áp dụng các biện pháp đóng, khóa/phong tỏa Tài khoản VĐT GPAY và các biện pháp khác theo quy định tại Điều khoản sử dụng này.

5.2.10. Các trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản sử dụng này và Luật áp dụng. 

ĐIỀU 6. TRA SOÁT, KHIẾU NẠI 

6.1. Hình thức tiếp nhận yêu cầu tra soát, khiếu nại:

- Tổng đài điện thoại: 1900638364 (tổng đài có ghi âm, hoạt động 7/7 ngày trong tuần phù hợp với quy định của pháp luật).

- Email: [email protected]

- Webchat: Công cụ chat trên website https://g-pay.vn/ 

- Tiếp nhận trực tiếp tại Văn phòng của GPAY: 207 tầng 2, tòa nhà N01A Golden land, 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

6.2. Thời hạn tra soát, khiếu nại

6.3. Điều kiện, quy trình và xử lý kết quả tra soát, khiếu nại

6.3.1. Điều kiện để được hỗ trợ tra soát, xử lý khiếu nại

a. Để được hỗ trợ tra soát, khiếu nại, Khách hàng phải lập và gửi cho GPAY đơn đề nghị tra soát, khiếu nại theo mẫu quy định của GPAY được đăng tải trên Website hoặc Ứng dụng GPAY. Trường hợp Khách hàng yêu cầu tra soát, khiếu nại qua kênh tiếp nhận Tổng đài điện thoại, Khách hàng phải bổ sung giấy đề nghị tra soát, khiếu nại bằng văn bản/E-mail trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm GPAY nhận yêu cầu của Khách hàng. Trường hợp Khách hàng ủy quyền cho người khác đề nghị tra soát, khiếu nại, thì Khách hàng thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền;

b. Điều kiện để được hỗ trợ tra soát, xử lý khiếu nại như sau:

6.2.2. Quy trình tra soát, khiếu nại được thực hiện theo quy định của GPAY tại từng thời điểm.

6.2.3. Xử lý kết quả tra soát, khiếu nại

ĐIỀU 7. CHÍNH SÁCH KHẤU TRỪ VÀ BỒI HOÀN

7.1. Chính sách khấu trừ

Khách hàng ủy quyền cho GPAY được tự động khấu trừ tiền từ Tài khoản VĐT GPAY của Khách hàng trong các trường hợp sau: 

7.2. Chính sách bồi hoàn

7.2.1. Điều kiện để Khách hàng có quyền yêu cầu bồi hoàn bao gồm:

7.2.2. GPAY sẽ bồi hoàn vào Tài khoản VĐT GPAY của Khách hàng trong những trường hợp sau:

7.2.3. Xử lý yêu cầu đòi bồi hoàn

Các yêu cầu đòi bồi hoàn được thực hiện theo chính sách hoàn trả tiền hàng hóa dịch vụ của ĐVCNTT. GPAY sẽ là đơn vị tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng và chuyển đến các ĐVCNTT để xử lý.

7.2.4. Phương thức bồi hoàn

Việc bồi hoàn được GPAY thực hiện theo chính sách vận hành VĐT GPAY được GPAY thiết lập và thay đổi tại từng thời điểm trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật áp dụng.

ĐIỀU 8. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

8.1. Nghiêm cấm Khách hàng thực hiện các hành vi sau đây trong quá trình sử dụng Dịch vụ VĐT GPAY:

a. Vi phạm các Điều khoản và điều kiện được quy định tại Điều khoản sử dụng này và/hoặc bất kỳ chính sách nào khác mà Khách hàng đã đồng ý tuân thủ với GPAY. Việc đồng ý  tuân thủ của Khách hàng thể hiện bằng văn bản hoặc bằng hành vi thực tế là việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ của GPAY sau khi Chính sách đã GPAY thông báo đến Khách hàng hoặc đăng tải trên website và Ứng dụng GPAY;

b. Nghiêm cấm việc sử dụng VĐT GPAY để thực hiện các giao dịch cho các mục đích vi phạm pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn là các vi phạm liên quan tới gian lận, lừa đảo, tài khoản thanh toán, pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố;

c. Nghiêm cấm việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn VĐT GPAY hoặc mua, bán thông tin VĐT GPAY;

d. Thực hiện hành vi gây ảnh hưởng đến an toàn Hệ thống VĐT của GPAY và quyền lợi của Khách hàng khác và của ĐVCNTT, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau:

e. Mở hoặc duy trì Tài khoản VĐT GPAY nặc danh, mạo danh cá nhân, tổ chức khác;

f. Sử dụng Dịch vụ VĐT GPAY đẻ cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường và bồi hoàn.

8.2. Xử lý trong trường hợp Khách hàng vi phạm các hành vi bị cấm

Trường hợp GPAY phát hiện rằng Khách hàng đã thực hiện một hoặc nhiều hành bị cấm quy định tại Khoản 8.1 Điều này hoặc GPAY đánh giá rằng việc tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Khách hàng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của GPAY và bất cứ bên thứ ba nào, GPAY có quyền thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của GPAY và bất cứ bên thứ ba nào khác có liên quan, bao gồm:

ĐIỀU 9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM 

Khách hàng đồng ý và thừa nhận rằng:

9.1. Trong trường hợp xảy ra sự kiện Bất khả kháng hoặc khi Khách hàng vi phạm các quy định của Điều khoản sử dụng này và/hoặc quy định của Luật áp dụng, GPAY sẽ được miễn trừ trách nhiệm đối với mọi tổn thất, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới quyền lợi của Khách hàng trong quá trình sử dụng Dịch vụ VĐT GPAY.

9.2. Trong khoảng thời gian từ lúc Khách hàng yêu cầu khóa Tài khoản VĐT GPAY đến khi Tài khoản VĐT GPAY chính thức bị khóa, GPAY được miễn trừ trách nhiệm đối với tổn thất phát sinh liên quan đến số dư Tài khoản VĐT GPAY.

9.3. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ VĐT GPAY, bất kỳ thỏa thuận nào giữa Khách hàng với bất cứ bên thứ ba nào sẽ không có ràng buộc về mặt pháp lý đối với GPAY. GPAY cũng không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của các giao dịch giữa Khách hàng với bất cứ bên thứ ba nào.

9.4. Nếu bất kỳ nghĩa vụ nào của GPAY theo Điều khoản sử dụng này vi phạm bất kỳ Luật áp dụng và bản án có hiệu lực của Tòa án hoặc bất cứ quyết định nào khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, GPAY được miễn trừ trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đó. 

9.5. Liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ VĐT GPAY, mọi tổn thất, thiệt hại mà GPAY phải bồi thường cho Khách hàng và/hoặc bất cứ bên thứ ba nào theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền sẽ không vượt quá số tiền Phí dịch vụ mà GPAY đã nhận được trên thực tế.

9.6. Khách hàng sẽ giữ cho GPAY vô hại khỏi mọi tranh chấp, thiệt hại, tổn thất liên quan đến giao dịch thông qua Dịch vụ VĐT GPAY mà không phải do lỗi của GPAY gây ra. 

9.7. Các trang web của GPAY hoặc Ứng dụng GPAY có thể chứa các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc liên kết tới các trang web, ứng dụng của các bên thứ ba. Bằng việc đồng ý sử dụng các dịch vụ của các bên thứ ba nói trên, Khách hàng tại đây đồng ý rằng đã hiểu rõ bản chất giao dịch, tự mình xác lập giao dịch và chịu trách nhiệm đối với các giao dịch với bên thứ ba đó. Đồng thời, Khách hàng đồng ý miễn trừ GPAY khỏi mọi trách nhiệm liên quan tới giao dịch mà Khách hàng đã xác lập với bên thứ ba. GPAY không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của Khách hàng cho các bên thứ ba đó. Nếu Khách hàng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang web và ứng dụng đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang web và ứng dụng đó sẽ được áp dụng và GPAY không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang web và ứng dụng đó.

9.8. Trong trường hợp trang web, ứng dụng của bên thứ ba có liên quan tới hoạt động thực hiện nghĩa vụ bao gồm nhưng không giới hạn là nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận, hợp đồng giữa Khách hàng và bên thứ ba, bằng việc Khách hàng sử dụng Dịch Vụ trên Ứng dụng GPAY để thực hiện nghĩa vụ có liên quan tới trang web, ứng dụng đó, Khách hàng tại đây ủy quyền, không hủy ngang, cho GPAY được thay mặt Khách hàng thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận, hợp đồng tương ứng giữa Khách hàng và bên thứ ba.

ĐIỀU 10. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

10.1. Bằng Điều khoản sử dụng này, Khách hàng công nhận rằng Quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, website, phần mềm, mã nguồn liên quan, ứng dụng, hình ảnh, video, tài liệu, đồ họa, âm nhạc, âm thanh và các tài sản trí tuệ khác liên quan đến GPAY đều thuộc quyền sở hữu của GPAY, không phụ thuộc vào việc các Quyền sở hữu trí tuệ đó đã được đăng ký hay chưa.

10.2. Điều khoản sử dụng này không cấu thành một thỏa thuận bán và không trao cho Khách hàng bất kỳ quyền sở hữu nào thuộc hoặc liên quan đến dịch vụ, Phần mềm và/hoặc Ứng dụng GPAY, các quyền sở hữu trí tuệ do GPAY và/hoặc các bên cấp phép của GPAY sở hữu.

10.3. Khánh hàng đã đọc, hiểu, đồng ý và cam kết rằng:

ĐIỀU 11. THU THẬP VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN 

11.1. Thu thập và sử dụng thông tin

a. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin Khách hàng

GPAY sẽ thu thập và sử dụng thông tin Khách hàng với các mục đích sau:

b. Cách thức thu thập thông tin Khách hàng

Bên cạnh những thông tin Khách hàng trực tiếp cung cấp cho GPAY, GPAY cũng có thể thu thập thông tin của Khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau như:

c. Chia sẻ thông tin Khách hàng với bên thứ ba

Khách hàng tại đây nhất trí và đồng ý cho phép GPAY cung cấp Thông tin của Khách hàng cho các Bên thứ ba sau đây để phục vụ việc Khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Ứng dụng GPAY:

11.2. Khách hàng tại đây cũng nhất trí và đồng ý cho phép GPAY sử dụng các Thông tin đã dùng để đăng ký Tài khoản VĐT GPAY để đăng ký tài khoản, đăng ký sử dụng các dịch vụ khác của Bên thứ ba trên hoặc có liên kết với Ứng dụng GPAY;

11.3. Bảo mật thông tin

11.4. Điều chỉnh thông tin Khách hàng

Khách hàng có quyền chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin của của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào tài khoản của Khách hàng và thực hiện điều chỉnh. Trường hợp Khách hàng đóng tài khoản của mình, GPAY sẽ tiến hành đóng tài khoản đó nhưng có thể sẽ vẫn lưu giữ thông tin cá nhân của Khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định nhằm phục vụ cho việc truy thu nợ, giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, hỗ trợ điều tra, ngăn ngừa rủi ro, tuân thủ Điều khoản sử dụng, chống lại hành vi vi phạm pháp luật.

ĐIỀU 12. BẤT KHẢ KHÁNG

Sự Kiện Bất Khả Kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được, mà các bên mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép nhưng không thể khắc phục được, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công, bạo loạn, sự can thiệp của cơ quan nhà nước, sự thay đổi chính sách pháp luật, hoặc các trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, hệ thống điện bị trục trặc, gặp sự cố, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do gì nằm ngoài khả năng kiểm soát của GPAY mà không phải phát sinh do lỗi của GPAY. Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, bên bị ảnh hưởng sẽ phải nhanh chóng thông báo cho bên kia về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự Kiện Bất Khả Kháng, và sẽ, trong thời gian 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, chuyển trực tiếp bằng thư bảo đảm cho bên kia các bằng chứng về việc xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng và khoảng thời gian xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng đó, đồng thời đề xuất phương án giải quyết/khắc phục Sự Kiện Bất Khả Kháng. GPAY và Khách hàng cam kết sẽ thực hiện mọi nỗ lực trong khả năng của mình cho phép để giải quyết hoặc giảm thiểu ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng đó. 

ĐIỀU 13. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

13.1.  Điều khoản sử dụng này chịu sự điều chỉnh của Luật áp dụng.

13.2. Mọi tranh chấp liên quan đến Điều khoản sử dụng sẽ được thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp không thống nhất giải quyết, thì vụ việc sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của Luật áp dụng. 

ĐIỀU 14. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

14.1. Khách hàng không được quyền chuyển nhượng, chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Điều Khoản sử dụng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của GPAY.

14.2. Thông báo

14.3. Trường hợp tranh chấp giữa Khách hàng và bên thứ ba, GPAY chỉ đóng vai trò hỗ trợ, cung cấp thông tin cần thiết cho Khách hàng trong phạm vi khả năng của GPAY để Khách hàng và bên thứ ba cùng giải quyết. Khách hàng và bên thứ ba phải trực tiếp giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến giao dịch của Khách hàng và bên thứ ba.

14.4.Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng được tuyên là vô hiệu hoặc không thể thi hành thì các điều khoản còn lại của Điều khoản sử dụng vẫn giữ nguyên hiệu lực. Trường hợp có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng và các chính sách khác của GPAY thì quy định nào được ban hành sau sẽ được ưu tiên áp dụng.